nộp bài thi
thiết kế biểu tượng

SYMBOL OF VIETNAM    Thí sinh gửi file nén .ZIP bao gồm 1 file .JPEG bản phác thảo, 1 file .PNG biểu tượng không nền, 1 file Vector. Tải file mẫu tại đây.